CSUC

Ciència oberta

Impuls a la ciència oberta

Col·laborem amb les universitats per disminuir l'esforç d'adaptació als requeriments de la ciència oberta.

Cap a una ciència de qualitat i de major impacte

La Comissió Europea ha assumit que la transformació del model productiu europeu ha de basar-se en la recerca i la innovació. Les directrius europees respecte a recerca indiquen que aquesta ha de desenvolupar-se en un entorn obert, és a dir, en un ecosistema de comunicació que faciliti que la circulació dels coneixements sigui FAIR (Findable, Accessible, Interpretable and Reusable). A aquesta nova manera de fer ciència se l'anomena ciència oberta.

Els requeriments de la ciència oberta exigeixen que els investigadors segueixin procediments que fins ara no eren habituals. El seu compliment pot ser vist com una dificultat afegida a la seva tasca i, per això, facilitar-los-la ha de ser un objectiu del sistema de recerca d'un país.

La ciència oberta augmenta la qualitat i l'impacte de la ciència fomentant la reproductibilitat i la interdisciplinarietat. Fa que la ciència sigui més eficient perquè es comparteixen recursos, més fiable perquè existeix una millor verificació i rigor, i més sensible a les necessitats de la ciutadania. 

Símbol d'Open Access Símbol àtom Símbol de transferència d'innovació
És molt més que la disponibilitat en accés obert de publicacions i dades És l'obertura del procés de recerca, reforçant la recerca i innovació responsable És la transferència del coneixement científic a la societat

Junts augmentem la visibilitat de la recerca

El nostre objectiu és col·laborar amb les universitats i centres de recerca de Catalunya per disminuir l'esforç d'adaptació als requeriments de la ciència oberta i, a la vegada, incrementar la visibilitat de la recerca feta a Catalunya. Per això, des del CSUC ens encarreguem de desenvolupar els acords presos per la comissió funcional de Ciència Oberta formada pels vicerectors de recerca. 

Facilitem les eines perquè els resultats científics siguin visibles, en obert i d'accés immediat, uns atributs imprescindibles en la ciència oberta. Mostra d'aquest compromís n'és el Portal de la Recerca de Catalunya (PRC), que recull tota la informació sobre la recerca que es fa al nostre territori. També gestionem repositoris digitals cooperatius, com ara de tesis, documents de recerca, revistes, material docent i patrimoni català.  

L'estratègia catalana de ciència oberta

Catalunya ha aprovat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), un acord de país perquè Catalunya avanci cap al futur i es converteixi en capdavantera en innovació i amb una economia basada en el coneixement. El Pacte incorpora els objectius i mesures per a la implementació d'una estratègia catalana de ciència oberta. 

D'acord amb les recomanacions de la Comissió Europea i els fulls de ruta implementats en alguns països del nostre entorn, com ara Irlanda, els Països Baixos o França, l'estratègia catalana de ciència oberta s'hauria de vertebrar entorn dels eixos següents:

  • L'accés obert a les publicacions científiques. Fer que la producció científica del sistema català de recerca estigui en accés obert i accessible a tothom.
  • Gestió de les dades de recerca: cap a les dades FAIR. Aconseguir que les dades de recerca es publiquin, per defecte, de forma tan oberta com sigui possible i de manera FAIR, és a dir, trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables, garantint-ne la preservació i la reutilització i desenvolupant bones pràctiques en la seva gestió.
  • Infraestructures per a la ciència oberta. Millorar les infraestructures existents, com ara el CSUC, i crear-ne de noves per integrar els recursos del sistema de recerca de Catalunya en l'ecosistema europeu de l'European Open Science Cloud (EOSC).
  • Capacitats i competències. Garantir que qualsevol persona del sistema català de recerca estigui capacitada en els principis de la ciència oberta.
  • Incentius i recompenses. Tenir un sistema d'incentius i recompenses basat no tan sols en la publicació de resultats, sinó també en les activitats que es duguin a terme al llarg del cicle de la recerca i que estiguin destinades a promoure els principis de la ciència oberta.
  • Coneixement obert i societat. Fomentar la participació de la societat en la recerca i la innovació des de l'inici dels processos d'R+D+I per harmonitzar els seus resultats amb els valors de la societat. Capacitar la societat perquè pugui participar de manera activa, competent i responsable en les activitats de recerca i innovació.

Vols saber-ne més?

Contacte

Lluís M. Anglada
Director de Ciència Oberta

93 551 6228

Altres serveis que us poden interessar...

Serveis relacionats o complementaris